Hjem Love

 

LOVE

DET PÆDAGOGISKE SELSKAB

STIFTET 17. JUNI 1820

 

 

§ 1 Selskabets formål er at virke til opdragelsens og undervisningens fremme.

 

§ 2 Som medlemmer optages alle, der har interesse i Selskabets formål.

 

§ 3 Indmeldelse, som gælder for mindste et år, sker ved henvendelse til foreningen. Udmeldelse sker skriftligt. Et medlem, som ikke i et år har betalt kontingent, slettes af medlemslisten og kan ikke på ny optages, før restancen er betalt.

 

§ 4 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer samt to bestyrelsessuppleanter.

 

§ 5 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Den ordinære generalforsamling indkaldes mindst 4 uger i forvejen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med en måneds varsel på anmodning af bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer.

 

§ 6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Forelæggelse af beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår.
  3. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg

Til bestyrelsen vælges i lige år 4 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. (forslag til kandidater skal være foreningen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen).

Hvert år vælges tillige en suppleant til bestyrelsen.

Der vælges hvert år en revisor og i lige år en revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleanter kan ikke være medlem af bestyrelsen. Valgene foregår ved almindeligt flertalsvalg.

 

Der føres en forhandlingsprotokol over generalforsamlingen.

 

§ 7 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

 

§ 8 Ændringer i Selskabets love eller opløsning af Selskabet kan kun ske med ¾ af de fremmødte stemmer på 2 generalforsamlinger indkaldt med 2 måneders mellemrum. Ved opløsning af Selskabet tilfalder formuen et efter bestyrelsens indstilling passende alment pædagogisk formål, som forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

***